Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản - Tài liệu
Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (18/05/2023)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU ngày 08/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Tài liệu thông tin về chủ quyền và tuyên truyển phát triển bền vững Biển, Đảo Việt Nam (17/04/2023)
Icon Image

Nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất giới thiệu toàn văn cẩm nang “Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo Việt Nam do Cục thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản thông tin và tuyên truyền biên soạn, xuất bản

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) (14/03/2023)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023)

80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023) (05/03/2023)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (20/02/2023)
Icon Image

 Thực hiện Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn NSNN (19/02/2023)
Icon Image

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (02/02/2023)
Icon Image

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ. Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng

Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (17/12/2022)
Icon Image

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC (17/12/2022)
Icon Image

Ngày 11/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (17/12/2022)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 571-CV/BTGTU ngày 08/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn