Thăm dò
Thống kê truy cập
Tài liệu PBGDPL
Triển khai Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (29/07/2021)

Nghị định 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND và Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu (21/07/2021)

Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu

Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính (13/07/2021)

Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Triển khai Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (26/06/2021)

Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Triển khai Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (26/06/2021)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2021)

Phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025"

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường (31/05/2021)

Ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường (31/05/2021)

Ban hành hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (26/04/2021)

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ (08/04/2021)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn