Thăm dò
Thống kê truy cập
Tài liệu PBGDPL
Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn NSNN (19/02/2023)
Icon Image

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (17/12/2022)
Icon Image

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC (17/12/2022)
Icon Image

Ngày 11/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Triển khai Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ Nội vụ (20/04/2022)
Icon Image

Ngày 29/3/2022, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 251/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Triển khai thực hiện Thông tư số 1/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ (08/03/2022)
Icon Image

Ngày 16/01/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 1/2022/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP

Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (01/03/2022)
Icon Image

Ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp (24/02/2022)
Icon Image

Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Triển khai thực hiện Thông tư số 122/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (03/01/2022)
Icon Image

Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022

Triển khai Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư 96/2021/TT-BTC (14/12/2021)
Icon Image

Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Bộ Tài chính có Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Triển khai thực hiện Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (08/12/2021)
Icon Image

Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn