Thăm dò
Thống kê truy cập
Tài liệu tuyên truyền
Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (18/05/2023)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU ngày 08/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Tài liệu thông tin về chủ quyền và tuyên truyển phát triển bền vững Biển, Đảo Việt Nam (17/04/2023)
Icon Image

Nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất giới thiệu toàn văn cẩm nang “Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo Việt Nam do Cục thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản thông tin và tuyên truyền biên soạn, xuất bản

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) (14/03/2023)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023)

80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023) (05/03/2023)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (20/02/2023)
Icon Image

 Thực hiện Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (02/02/2023)
Icon Image

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ. Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng

Kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (17/12/2022)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 571-CV/BTGTU ngày 08/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023) (01/12/2022)
Icon Image

Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2020) (22/11/2022)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU ngày 21/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022)

Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) (22/11/2022)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 11/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn