Thăm dò
Thống kê truy cập
Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ đồ tổ chức
                                       
                PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH
LÊ QUANG PHỤC
               
                               
                                       
                                       
  PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hà
  PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Hoàng Ân
               
                   
                                       
                                       
  PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
    PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI VỤ
    PHÒNG
GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT
    PHÒNG
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
    PHÒNG QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn