Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy chế phát ngôn
Quy chế phát ngôn
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế phát ngôn

UBND TỈNH BẠC LIÊU

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN

QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70 /QĐ-TTPTQNĐ

 

Bạc Liêu, ngày 06 tháng  11 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu

 


 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH

          Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu;

          Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

          Căn cứ Công văn số 207/STTTT-BCXB ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

          Xét đề nghị của Phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.

          Điều 2. Phòng Tổ chức - Hành chính, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Thông tin & Truyền thông;

- Ban Giám đốc TT;

- Cổng TTĐT TT;

- Lưu: TC – HC, phòng, ban.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đào Ngọc Tháo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN

QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 70  /QĐ-TTPTQNĐ ngày 06/11/2014

của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu)

 


 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

          Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

          Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

          1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (sau đây gọi là người phát ngôn) của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh gồm:

          - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh: Ông Đào Ngọc Tháo.

          - Người được Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên: Ông Phan Thanh Hà - Phó Giám đốc.

          2. Các cá nhân thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật công vụ, thông tin sai sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin cung cấp.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

          Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ:

          Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh tổ chức thông tin định kỳ cho báo chí về các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua các hình thức sau:

          1. Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu theo quy định hiện hành.

          2. Trường hợp cần thiết:

          - Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp.

          - Tổ chức họp báo theo quy định hiện hành hoặc cung cấp thông tin thông qua cuộc họp giao ban báo chí định kỳ do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức.

          Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường:

          Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

          1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh nhằm cảnh báo kịp thời định hướng dư luận.

          Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 (một) ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.

          2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Khoản 1 Điều này.

          3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý, người phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

          Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

          1. Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, kể cả trong trường hợp do người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên thực hiện.

          2. Tổ chức, chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của cơ quan; xem xét hỗ trợ kinh phí cho người phát ngôn của cơ quan để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

          Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn:

          1. Người phát ngôn được nhân danh Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Những thông tin này được coi là thông tin chính thống của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh.

          2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này, để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

          3. Người phát ngôn từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với những vấn đề thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của Đảng và Nhà nước và những vấn đề không thuộc phạm vi, quyền hạn phát ngôn, cung cấp thông tin.

          4. Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

          Điều 7. Trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân:

          Các phòng, ban, cá nhân thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh khi có yêu cầu của người phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

          Điều 8. Xử lý vi phạm:

          Các phòng, ban, cá nhân thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức - Hành chính:

          1. Thông báo họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn (theo Khoản 1, Điều 2) bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời đăng tải thông tin này trên Cổng thông tin điện tử Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực.

          2. Giúp Giám đốc theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này và chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

          Điều 10. Điều khoản thi hành:

          1. Phòng Tổ chức - Hành chính, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai, phổ biến Quy chế này cho viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình.

          2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị các phòng, ban, cá nhân phản ánh về Phòng Tổ chức - Hành chính, lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm tổng hợp và đề xuất hướng xử lý, báo cáo Giám đốc xem xét và quyết định./.

 

 

 

         GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đào Ngọc Tháo

 

 

 

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn