Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
Quy chế phát ngôn (19/06/2020)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH

          Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu;

Tiểu sử lãnh đạo (19/06/2020)

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
1- Họ và tên: Lê Quang Phục
2- Năm sinh: 30/9/1962; Quê quán: xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; ngày vào Đảng 10/8/2003, ngày chính thức: 10/8/2004.

Chức năng nhiệm vụ của TTPTQNĐ (19/06/2020)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư, khu nhà ở thu nhập thấp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng...

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn