Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn NSNN

Tài liệu PBGDPL
Chủ nhật, 19/02/2023, 10:23
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn NSNN

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Theo đó, nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: Nguồn chi thường xuyên của ngân sách Trung ương; Nguồn chi thường xuyên của ngân sách địa phương; Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chi hỗ trợ kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia triển khai các đề án xúc tiến đầu tư: Được thực hiện cho đến thời điểm thực hiện theo quy định của chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo quy định của cấp có thẩm quyền. Sau thời điểm này, các khoản chi cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo các văn bản hướng dẫn chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/02/2023.

Xem chi tiết Thông tư80/2022/TT-BTC tại đây

Số lượt xem: 176

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn