Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công tác xây dựng Đảng
Thứ sáu, 19/06/2020, 11:47
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cùng tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Trung tâm cùng dự
 

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy Trung tâm triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các đồng chí đảng viên học tập, quán triệt với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, tích cực nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận mà đồng chí Lê Quang Phục trình bày, góp phần cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy Trung tâm nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên với tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra, đặc biệt là nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

NGUYỄN BÍCH TIÊN

Số lượt xem: 1578

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn