SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
1
3
6
4
1
VBPL chuyên ngành Thứ Ba, 23/07/2019, 20:26
Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ  (22/05)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Thông tư số 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính  (22/05)
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ  (18/03)
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ  (18/03)
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (05/12)
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (05/12)
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (22/10)
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (22/10)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (16/07)
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (26/12)
Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem theo ngày Xem theo ngày