SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
1
3
5
8
7
 
Văn bản pháp luật chuyên ngành  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 15  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/2015/TT-BTNMT 27/01/2015 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
03/QĐ-UBND 17/02/2014 QĐ v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
100/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 04/04/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
20/2015/TT-BTNMT 27/04/2015 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất
23/2016/TT_BTC 16/02/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
3065/BTC-QLCS 09/03/2016 CV v/v triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC
36/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
37/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
45/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
61/2015/TT-BTNMT 15/12/2015 Quy định về Cấp và Quản lý Chứng chỉ định giá đất
71/2006/TT-BTC 09/08/2006 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở