SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
1
3
6
2
4
 

 

                                       
                PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH
LÊ QUANG PHỤC
               
                               
                                       
                                       
  PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hà
  PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Hoàng Ân
               
                   
                                       
                                       
  PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
    PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI VỤ
    PHÒNG
GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT
    PHÒNG
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
    PHÒNG QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ